Så lyckas du med er lönekartläggning!

Lönekartläggning är en metod för arbetsgivare att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan olika grupper av anställda, exempelvis kvinnor och män. 


Huvudsyftet med lönekartläggning och analys är att kartlägga män och kvinnors löner för att upptäcka osakliga löneskillnader baserat på kön. Genomförandet av en lönekartläggning landar oftast hos HR, detta i samråd med lönesättande chefer, fackliga representanter eller andra personer i organisationen med direkt insikt i kraven på rollerna och de olika arbetsuppgifterna.

Sedan 1 januari 2017 är det lagkrav att alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning årligen. För företagare med fler än 10 anställda innebär detta en skyldighet att varje år genomföra dokumenterad lönekartläggning samt att upprätta en handlingsplan.

 

Fördelarna som kommer med en lönekartläggning:

• Tydliggör den interna lönepolitiken

• Skapar förståelse för roller och ansvar i organisationen 

• Ger stöd för rätt ingångslöner

• Ökad kunskap om befintlig organisations- och lönestruktur

• Säkerställer att saklig och jämställd lönesättning tillämpas

• Underlag till lönerevision

• Främja önskad lönestruktur

• Ekonomiskt gynnsamt med korrekt satta löner

• Bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare

• Starkare employer brand/varumärke

• Uppfylla diskrimineringslagen och DOs riktlinjer

Allt detta förstärker det positiva kring arbetsgivarvarumärket, vilket i praktiken gör att du och ditt företag får lättare att rekrytera och säljer mer i förlängningen.

 

Hur gör man?

De underlag som utgör grunden för en lönekartläggning, gäller samtliga anställda deltid som säsongsarbetare och det som behöver samlas in är:

• Namn

• Kön

• Ålder

• Anställningsår

• Roll/befattning i företaget

• Vilka avtal som tillämpas

• Historiska löner som kan påverka lönekartläggningen

• Företagets lönepolicy

• Tidigare handlingsplan

• Eventuell spetskompetens

• Eventuellt ansvar

• Facklig samverkan

• Eventuell specialkunskap


Börja med att se över de övergripande faktorer som påverkar lönerna på företaget, det kan vara allt från policyer och kollektivavtal till bonusmodeller. Gör en översyn av dessa, så att faktorerna tillämpas på samma sätt oberoende av kvinna eller man.

Gå sedan igenom och sätt poäng på de olika rollerna och befattningarna inom företaget. Utifrån slutpoängen på varje roll/befattning lägger man sedan ihop dem i grupper, det vill säga medarbetare som har lika eller väsentligt lika arbetsuppgifter ska vara med i samma grupp. 

Inom gruppen tittar man sedan på vilka kunskaper som krävs, vilket ansvar arbetsuppgifterna innebär, vilken ansträngning det medför och hur arbetsförhållandena ser ut. 

Om man i kartläggningen upptäcker att det finns exempelvis en grupp på företaget där arbetsuppgifterna är traditionellt kvinnliga och en annan som har traditionellt manliga uppgifter, jämför då de två grupperna utifrån samma faktorer: kunskap, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.

När analysen av kartläggningen påbörjas är det viktigt att se objektivt på resultatet. Ställ frågan kan eventuella skillnader förklaras med sakskäl eller finns det osakliga löneskillnader? Utgå från avtal och bestämmelser, policyer och praxis.

Marknaden kan även den påverka lönesättningen, exempelvis arbetskraftsbrist och marknadskrafter styr ibland lönenivån. Detta är något som ska formuleras som en faktor i företagets policy.

Företag har som tidigare nämnt en skyldighet att genomföra och sedan dokumentera lönekartläggningen årligen, dokumentationen ska innehålla:

· Redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen

· Redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras för att åtgärda löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön

· Beräkning av kostnader och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.


Att ta in en konsult vid genomförandet av lönekartläggning har oerhört många fördelar, då det framför allt kan se objektivt på företaget och dess olika roller. Behöver du och ditt företag vägledning och hjälp med genomförandet av er årliga lönekartläggning, är ni varmt välkomna att kontakta oss på HRup. 

justitia-2638601_1280.png


 

 

 

 

 

 

 

Lediga jobb

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor